Lietošanas noteikumi

Portāla www.libavasnami.lv (turpmāk “Portāls”) lietotājs piekrīt un apņemas ievērot sekojošus Portāla lietošanas noteikumus (turpmāk “Noteikumi”).

1. Noteikumu darbības sfēra, spēkā esamība un skaidrojums
1.1.Noteikumi ir saistoši jebkuram Portāla lietotājam, ja vien Līgumā, kas noslēgts starp lietotāju (turpmāk tekstā portāla lietotājs ar Līgumu un Portāla lietotājs bez Līguma abi kopā saukti – „Klients”) un Portāla īpašniekam – IK “Libavas Nami” (reģistrācijas Nr.42102036952, juridiskā adrese: Bāriņu iela iela 16 – 2, Liepāja, LV-3401) (turpmāk “Sabiedrība”) nav noteikts citādi.
1.2.Portāla lietošanas kartību un/ vai Klienta un Sabiedrības tiesiskās attiecības papildus šiem Noteikumiem un Līgumam regulē arī uz tiesiskajām attiecībām attiecināmie Latvijas Republikas tiesību akti un Līgumam pievienotie pielikumi.
1.3. Sabiedrība patur tiesības veikt izmaiņas, papildinājumus un grozījumus Noteikumos un pakalpojumu cenrādī nolūkā nodrošināt Portāla ērtāku un drošāku lietošanu, informējot par to Klientu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. Noteikumu un cenrāža izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā līdz ar izmaiņu vai papildinājumu publicēšanu Portālā.

2.Portāla izmantošana
2.1.Sabiedrība piedāvā Klientam virtuālu (elektronisku) vietu, tas ir, Portālu, Klienta Sludinājumu par nekustamajiem īpašumiem izvietošanai un publicēšanai, kā arī reklāmu izvietošanu Portālā, kā arī izmantot citus Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2.2.Sabiedrība nodrošina un piedāvā Klientam iespēju tikai un vienīgi publicēt informāciju par nekustamajiem īpašumiem saskaņā ar Portālā piedāvātajām aplikācijām un neuzņemas nekādu atbildību par sludinājumu saturu, darījumu noslēgšanas iespējām un/ vai nekustamo īpašumu iegādi un/ vai atsavināšanu. Visus un jebkādus sludinājumā minētos darījumus Klients un/vai Klienti slēdz bez Sabiedrības starpniecības, un Sabiedrība nekādā mērā negarantē šādu darījumu izpildi, spēkā esamību un iespējamību.
2.3.Sabiedrība nenes nekādu atbildību par Portālā pārdoto/nopirkto lietu/pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti.
2.4.Klients ir atbildīgs par Portālā izvietotās informācijas atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, faktiskajiem apstākļiem un šajos Noteikumos iekļautajām prasībām. Sabiedrība neatbild par Portālā izvietotās informācijas un/vai Klientam izteikto piedāvājumu likumību, patiesīgumu un spēkā esamību, kā arī par citu Klienta pienākumu un tiesību likumisko īstenošanu.

3.Klienta saistību apjoms
3.1.Klients apņemas neizmantot Portālu nolūkā veikt nelikumīgas darbības un/vai maldināšanu, kā arī neveikt darbības, kas varētu pasliktināt Portāla informācijas sistēmu drošību.
3.2.Klients nav tiesīgs Portālā publicēto informāciju (izņemot attiecīgā Klienta ievietoto informāciju) izplatīt, pārveidot, publicēt, pārdot, veidot datu bāzes vai izmantot citādā veidā, lai izgatavotu no autortiesību viedokļa aizsargātu objektu.
3.3.Klients apņemas nodrošināt, lai Sabiedrībai sniegtie Klienta dati, tai skaitā elektroniskie dati (faili, programmas, elektroniskā pasta sūtījumi u.tml.) un Klienta kontakti (turpmāk “Klienta informācija”) un jebkāda cita informācija, ko Klients ievietojis Portālā:
3.3.1.nav maldinoša, neprecīza un/vai nepareiza;
3.3.2.nesatur piedāvājumus, kas ir aizliegti vai ierobežoti civilā apgrozījuma lietām/pakalpojumiem/ pirkšanai/pārdošanai/izīrēšanai/īrēšanai;
3.3.3.nepārkāptu trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas trešās personas mantiskās un/vai nemantiskās tiesības;
3.3.4.nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un citiem saistošiem tiesību aktiem (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tālāk uzskatīto patērētāja aizsardzību, konkurenci regulējošiem tiesību aktiem);
3.3.5.nesatur vīrusus vai citas datora programmas vai failus, kas kaitē vai citādā veidā traucē Portāla normālu lietošanu, traucēt, bojāt vai citā veidā izjaukt trešās personas datorsistēmu normālu funkcionēšanu;
3.3.6.nesatur mākleru vai citu trešo personu kontaktinformāciju objekta papildus informācijas laukumā vai citā tam neparedzētā informācijas laukumā.
3.4.Pieslēgšanās Portāla maināmajām aplikācijām un informācijas izvietošana Portālā ir atļauta vienīgi Klientiem, kuri ir reģistrējušies .Portālā saskaņā ar noteikto kārtību.
3.5.Klienta pienākums ir nodrošināt un rūpēties, lai Portāla lietošanai fiksētā parole un lietotāja vārds nenonāktu trešo personu rīcībā, un nekavējoties informēt Sabiedrību par fiksētās paroles un/vai lietotāja vārda nozaudēšanu vai nonākšanu trešās personas rīcībā, lai Sabiedrība varētu veikt visas nepieciešamās darbības lietotāja vārda un paroles iespējami ātrai bloķēšanai.
3.6.Sabiedrība uzskatīs, ka jebkuras darbības, kas tiks veiktas Portālā izmantojot konkrētam Klientam izsniegtās paroles un lietotāja vārdu, ir veicis Klients līdz paziņojuma saņemšanai par paroles un lietotāja vārda nonākšanu trešo personu rīcībā.
3.7.Klienta pienākums ir pa elektronisko pastu sniegt Sabiedrībai jebkādu informāciju, kas var būtiski attiekties uz saistību izpildi un Portāla izmantošanu (rekvizīti, atbildīgās personas u.tml.).
3.8.Izmantojot Portālu, Klients apstiprina, ka:
3.8.1.ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ir rīcībspējīgs; vai
3.8.2.ir tiesiski reģistrēta juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas juridiskās personas piešķirtās pilnvaras tās vārdā lietot Portālu un darboties šīs juridiskās personas vārdā un uzņemties pienākumus;
3.8.3.ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot informāciju uzticības vērtam partnerim saskaņā ar šiem Noteikumiem, kas Sabiedrībai ir sniegta, reģistrējot Klientu par Portāla lietotāju vai kas iegūta citā veidā Klientam izmantojot Portālu.

4.Sabiedrības saistību apjoms
4.1.Sabiedrība ir tiesīga pēc savas izvēles ierobežot vai aizliegt Klientam izmantot Portālu, ja:
4.1.1.Klients neievēro šos Noteikumus un noslēgto Līgumu;
4.1.2.Klients ir sniedzis Sabiedrībai nepareizu, maldinošu un/vai neprecīzu Portāla lietotāja reģistrācijas informāciju vai arī ievietojis Līgumam neatbilstošu informāciju Portālā.
4.2.Sabiedrība ir tiesīga sekot Portālā notiekošajai darbībai, tai skaitā sekot Portāla Klientu ievietotajiem nekustamā īpašuma sludinājumiem. Sabiedrība var veikt Klienta ievietotās informācijas pārbaudi nolūkā nodrošināt Noteikumu un Līguma ievērošanu, izmantojot visus tiesiski pieejamos līdzekļus.
4.3.Sabiedrība ir tiesīga jebkurā laikā dzēst no Portāla Klienta ievietoto informāciju, ja šie piedāvājumi ir pretrunā ar noslēgto Līgumu par informācijas izvietošanu, Noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī Sabiedrība ir tiesīga pārvietot Klienta ievietoto informāciju Portāla robežās ar nolūku nodrošināt tā ērtāku lietošanu, bet nemainot šīs informācijas saturu. Par šajā punktā noteikto tiesību izmantošanu, Sabiedrība paziņo Klientam.
4.4.Informāciju, ko Sabiedrība ir ieguvusi, Klientam izmantojot Portālu, tā var izmantot Sabiedrības pakalpojumu tālākai attīstībai. Tomēr Sabiedrība patur sev tiesības nākotnē sadarboties ar izvēlētām uzticības vērtām trešajām personām ar mērķi paplašināt, uzlabot un citā veidā attīstīt pakalpojumus, kā arī šīs sadarbības gaitā Sabiedrība var veikt nepieciešamo datu apmaiņu ar šo uzticamo partneri.
4.5.Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem un/vai trešajām personām un/ vai Klientiem varētu rasties, izmantojot bezmaksas vai maksas Portālos piedāvātos pakalpojumus vai apmeklējot Portālus.
4.6.Sabiedrībai ir regresa prasība pret Klientu, ja viņa pienākumu, Līguma neizpildes un /vai nepienācīgas izpildes dēļ Sabiedrībai nodarīti jebkādi materiāla rakstura zaudējumi.
4.7.Sabiedrība ir tiesīga noteikt maksu par Portāla lietošanu vai par atsevišķu pakalpojumu izmantošanu.
4.8. Visi pakalpojumi (gan bezmaksas, gan maksas) Portālā tiek sniegti tādā apmērā un kārtībā kādi tie ir pieejami Portālā.

5.Fizisko personu datu (jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu) apstrādes un aizsardzības atruna un datu subjekta piekrišana datu apstrādei
5.1.Sabiedrības tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums.
5.2. Sabiedrība ir tiesīga uzskatīt, ka tai sniegtā informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu atbilst patiesībai un ka persona, no kuras šāda informācija ir saņemta, ir tiesīga to sniegt Sabiedrībai.
5.3.Datu subjekts (fiziska persona, kuru pēc Sabiedrībai sniegtās informācijas var tieši vai netieši identificēt, ir uzskatāma par datu subjektu saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, un šāda fiziskā persona ir tiesīga izlietot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos datu subjektam noteiktās tiesības un apņemas pildīt noteiktos pienākumus) piekrīt datu apstrādei, ņemot vērā fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības atrunu un to, ka:
5.3.1.personu datu apstrādes sistēmas (jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas datu kopa, kas ir pieejama, ievērojot attiecīgus personu identificējošus kritērijus) pārzinis un fizisko personu datu operators ir Sabiedrība un, būdama sistēmas pārzine, Sabiedrība nosaka datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, un
5.3.2.es sniedzu savus datus Sabiedrībai un piekrītu, ka Sabiedrība tos apstrādā, lai varētu mani reģistrēt kā Portāla lietotāju un man sniegt reģistrētajiem Portāla lietotājiem paredzētos pakalpojumus un iespējas, kuru saņemšanai vai izmantošanai esmu piekritis (-usi),
5.3.3.es skaidri apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības atrunu, esmu informēts (-a) par personas, kas nosaka datu apstrādes sistēmas mērķus un pamatojumu, nosaukumu un adresi, kā arī par datu apstrādes mērķi un pamatojumu, un nepārprotami piekrītu, ka Sabiedrība par mani saņemto informāciju apstrādā saskaņā ar iepriekš minēto.

6.Citi noteikumi
6.1.Ar Portāla lietošanu saistītās tiesiskās attiecības starp Klientu un Sabiedrību nosaka Latvijas Republikas tiesību akti.